dr hab. Sylwia Bródka

dr hab. Sylwia Bródka

adres e-mail:
brodka@amu.edu.pl

nr tel.:
+48618296240

dyżur:
czwartek 11:30-13:00, pok. 320


wykształcenie:

 • Doktor habilitowany Nauk o Ziemi i Środowisku, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu na podstawie osiągnięcia naukowego pt. „Adaptacyjne zarządzanie środowiskiem. Podstawy teoretyczne i zastosowania”
 • studia podyplomowe „Urbanistyka i gospodarka przestrzenna”, Politechnika Warszawska
 • Tutoring (Szkoła Tutorów, Collegium Wratislaviense), certyfikat

pełnione funkcje:

 • adiunkt w PEK
 • członek Rady Dyscypliny Nauk o Ziemi i Środowisku WNGiG
 • członek Wydziałowej Komisji ds. oceny jakości prac dyplomowych na WNGiG
 • członek Rady Programowej ds. kierunku studiów Zarządzanie Środowiskiem na WNGiG
 • członek Rady Programowej ds. grupy kierunków studiów Gospodarka Przestrzenna oraz Zintegrowane Planowanie Przestrzenne na WGS-EiGP
 • członek Rady Programowej ds. kierunku studiów Gospodarka Przestrzenna w Collegium Polonicum w Słubicach
 • członek Rady Naukowej ds. Audytu Krajobrazowego przy Marszałku Województwa Wielkopolskiego
 • członek Polskiej Asocjacji Ekologii Krajobrazu (PAEK) oraz International Association for Landscape Ecology (IALE)

Dorobek naukowy

 
Kubacka M., Żywica P., Vila Subirós J., Bródka S., Macias A., 2022: How do the surrounding areas of national parks work in the context of landscape fragmentation? A case study of 159 protected areas selected in 11 EU countries, Land Use Policy, vol. 113, s.1-10, DOI:10.1016/j.landusepol.2021.105910.
Bródka S., Kubacka M., Macias A., 2021: Landscape Diversity and the Directions of Its Protection in Poland Illustrated with an Example of Wielkopolskie Voivodeship, Sustainability, vol. 13, nr 24, s.1-21, DOI:10.3390/su132413812.
Macias A., Bródka S. (red.), 2021: Regiony fizycznogeograficzne województwa wielkopolskiego, Poznań, Bogucki Wydawnictwo Naukowe: 1-335.
Macias A., Bródka S., Kubacka M., 2021: Przegląd wybranych regionalizacji przyrodniczych województwa wielkopolskiego. [W:] Regiony fizycznogeograficzne województwa wielkopolskiego / Macias A., Bródka S. (red.), Poznań, Bogucki Wydawnictwo Naukowe: 9-11.
Macias A., Bródka S., Kubacka M., 2021: Województwo wielkopolskie na tle regionizacji fizycznogeograficznej Polski. [W:] Regiony fizycznogeograficzne województwa wielkopolskiego, Macias A., Bródka S. (red.), 2021, Poznań, Bogucki Wydawnictwo Naukowe: 12-14.
Macias A., Bródka S., Kubacka M., 2021: Źródła informacji o regionach fizycznogeograficznych województwa wielkopolskiego. [W:] Regiony fizycznogeograficzne województwa wielkopolskiego / Macias A., Bródka S. (red.), Poznań, Bogucki Wydawnictwo Naukowe: 15-17.
Piniarski W., Macias A., Bródka S., 2021: Etapy i metody regionalizacji oraz materiały źródłowe. [W:] Regiony fizycznogeograficzne województwa wielkopolskiego, Macias A., Bródka S. (red.), Poznań, Bogucki Wydawnictwo Naukowe: 18-24.
Piniarski W., Macias A., Bródka S., 2021: Charakterystyka przyrodnicza województwa wielkopolskiego. [W:] Regiony fizycznogeograficzne województwa wielkopolskiego, Macias A., Bródka S. (red.), Poznań, Bogucki Wydawnictwo Naukowe: 24-34.
Piniarski W., Macias A., Bródka S., 2021: Charakterystyka przyrodnicza województwa wielkopolskiego. [W:] Regiony fizycznogeograficzne województwa wielkopolskiego, Macias A., Bródka S. (red.), Poznań, Bogucki Wydawnictwo Naukowe: 24-34.
Piniarski W., Macias A., Bródka S., 2021: Struktura podziału województwa wielkopolskiego na regiony fizycznogeograficzne. [W:] Regiony fizycznogeograficzne województwa wielkopolskiego, Macias A., Bródka S. (red.), Poznań, Bogucki Wydawnictwo Naukowe: 34-44.
Macias A., Bródka S., Kubacka M., Piniarski W., 2021: Charakterystyka regionów fizycznogeograficznych województwa wielkopolskiego. [W:] Regiony fizycznogeograficzne województwa wielkopolskiego, Macias A., Bródka S. (red.), Poznań, Bogucki Wydawnictwo Naukowe:45-321.
Macias Andrzej, Bródka Sylwia, Kubacka Marta, [i in.] 2021: Pradolina Toruńsko-Eberswaldzka. [W:] Regionalna geografia fizyczna Polski, Richling A. i in. (red.), Poznań, Bogucki Wydawnictwo Naukowe: 162-170.
Macias A., Bródka S., Kubacka M., 2021: Pojezierze Lubuskie. [W:] Regionalna geografia fizyczna Polski, Richling A. i in. (red.), Poznań, Bogucki Wydawnictwo Naukowe: 171-177.
Macias A., Bródka S., Kubacka M. i in., 2021: Pojezierze Wielkopolskie. [W:] Regionalna geografia fizyczna Polski, Richling A. i in. (red.), Poznań, Bogucki Wydawnictwo Naukowe: 178-190.
Macias A., Bródka S., Kubacka M., 2021: Pradolina Warciańsko-Odrzańska. [W:] Regionalna geografia fizyczna Polski,Richling A. i in. (red.), Poznań, Bogucki Wydawnictwo Naukowe: 191-198.
Macias A., Bródka S., Kubacka M., 2021: Wzniesienia Zielonogórskie. [W:] Regionalna geografia fizyczna Polski, Richling A. i in. (red.), 2021, Poznań, Bogucki Wydawnictwo Naukowe: 199-205.
Macias A., Bródka S., Kubacka M., 2021: Pojezierze Leszczyńskie. [W:] Regionalna geografia fizyczna Polski, Richling A. i in. (red.), Poznań, Bogucki Wydawnictwo Naukowe: 206-213.
Macias A., Bródka S., Kubacka M., 2021: Obniżenie Dolnołużyckie. [W:] Regionalna geografia fizyczna Polski, Richling A. i in. (red.), 2021, Poznań, Bogucki Wydawnictwo Naukowe: 214-216.
Macias A., Bródka S., Kubacka M., 2021: Wzniesienia Łużyckie. [W:] Regionalna geografia fizyczna Polski, Richling A. i in. (red.), Poznań, Bogucki Wydawnictwo Naukowe: 217-219.
Macias A., Bródka S., Kubacka M., 2021: Nizina Południowowielkopolska. [W:] Regionalna geografia fizyczna Polski / Richling A. i in. (red.), Poznań, Bogucki Wydawnictwo Naukowe: 227-244.
Macias A., Bródka S., Kubacka M., i in.: Obniżenie Milicko-Głogowskie, [W:] Regionalna geografia fizyczna Polski, Richling A. i in. (red.), 2021, Poznań, Bogucki Wydawnictwo Naukowe: 245-252.
Macias A., Bródka S., Kubacka M. i in., 2021: Wał Trzebnicki. [W:] Regionalna geografia fizyczna Polski, Richling A. i in. (red.), Poznań, Bogucki Wydawnictwo Naukowe: 253-262.
Bródka S., 2020: Adaptacyjne zarządzanie środowiskiem. Podstawy teoretyczne i zastosowania, Wydawnictwo Naukowe PWN: 1-322.
Macias A., Bródka S., Kubacka M., Piniarski W., 2020: Physical and Geographical Regionalization and Environmental Management: A Case Study in Poland. Polish Journal of Invironmental Studies, vol. 29, nr 4: 2753-2762.
Macias A., Bródka S., Kubacka M., 2019: Granice i podział regionalny Wielkopolski w aspekcie hydrograficznym. [W]: Wody Wielkopolski, Choiński A. (red.), Wydawnictwo Naukowe UAM: 9-67.
Bródka S., 2018: Wspomnienie o prof. UAM. dr hab. Danieli Sołowiej (1948-2000), Przegląd Wielkopolski, Wielkopolskie Towarzystwo Kulturalne, nr 2 (120): 36-39.
Bródka S., 2018: Rekonstrukcja zmian pokrycia terenu na Ostrowie Tumskim od końca XVIII wieku do czasów współczesnych. [W:] Ostrów Tumski w Poznaniu w perspektywie geograficznej, Stryjakiewicz T. (red.), Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań: 33-52.
Bródka S., Macias A., Płaczek P., 2017: Jednostki krajobrazowe miasta Poznania. Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna, nr 38: 143-170.
Bródka S., Macias A., Płaczek P., 2017: Ocena jakości krajobrazu na obszarze miasta Poznania. Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna, nr 38: 171-180.
Bródka S., 2016: Klasyfikacje krajobrazu w Polsce - założenia metodologiczne oraz zastosowania. [W:] Badania jakościowe w regionalistyce, Konieczka-Śliwińska D., Miedzińska I. (red.), Publikacje Instytutu Historii nr 133, Poznań: 123-136.
Bródka S., Dondajewska R., 2016: Społeczne aspekty ochrony jezior w parkach krajobrazowych województwa wielkopolskiego. [W:] Jeziora w parkach krajobrazowych województwa wielkopolskiego, Bródka S., Macias A. (red.), Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań: 105-114 (format A3).
Bródka S., Gąbka M., Graf R., Macias A., Jaśkiewicz M., Kaczmarek T., 2016: Karty informacyjne jezior. [W:] Jeziora w parkach krajobrazowych województwa wielkopolskiego, Bródka S., Macias A. (red.), Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań: 115-276 (format A3).
Bródka S., Graf R., Macias A., Kaczmarek L., 2016: Zasoby i walory środowiska abiotycznego jezior w parkach krajobrazowych województwa wielkopolskiego. [W:] Jeziora w parkach krajobrazowych województwa wielkopolskiego, Bródka S., Macias A. (red.), Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań: 23-62 (format A3).
Bródka S., Macias A., 2016: Ochrona i gospodarowanie zasobami przyrodniczymi jezior w parkach krajobrazowych województwa wielkopolskiego. [W:] Jeziora w parkach krajobrazowych województwa wielkopolskiego, Bródka S., Macias A. (red.), Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań: 83-104 (format A3).
Bródka S., Macias A., 2016: Wstęp. [W:] Jeziora w parkach krajobrazowych województwa wielkopolskiego, Bródka S., Macias A. (red.), Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań: 9-10 (format A3).
Bródka S., Macias A., Piniarski W., 2016: Ochrona przyrody w województwie wielkopolskim. [W:] Jeziora w parkach krajobrazowych województwa wielkopolskiego, Bródka S., Macias A. (red.), Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań: 11-22 (format A3).
Bródka S., Miedzińska I., 2016: Turystyka i rekreacja. [W:] Koncepcja kierunków rozwoju przestrzennego Metropolii Poznań, Kaczmarek T. (red.), Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań: 85-107 (format A2).
Bródka S., Miedzińska I., 2016: Zagospodarowanie turystyczne doliny Warty. [W:] Koncepcja kierunków rozwoju przestrzennego Metropolii Poznań, Kaczmarek T. (red.), Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań: 108-114 (format A2).
Bródka S., Miedzińska I., 2016: Planowanie dla obszarów i kompleksów turystyczno-rekreacyjnych. [W:] Integracja planowania przestrzennego w Metropolii Poznań - problemy, metody, osiągnięcia, Mikuła Ł. (red.), Biblioteka aglomeracji Poznańskiej nr 27, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań: 65-86.
Bródka S., Miedzińska I., 2016: Walory przyrodniczo-krajobrazowe doliny rzeki jako element produktu turystycznego na przykładzie doliny Warty w obszarze metropolitalnym Poznania. [W:] Turystyka wodna dla regionu, Prochowicz M., Stankiewicz B. (red.), Wydawnictwo Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie: 5-12.
Kubacka M., Bródka S., Macias A., 2016: Selecting agri-environmental indicators for monitoring and assessment of environmental management in the example of landscape parks in Poland. Ecological Indicators 71, 377–387.
Macias A., Piniarski W., Bródka S., Markuszewska I,. 2016: Krajobrazy Parku Narodowego „Bory Tucholskie”. [W:] Przyroda abiotyczna Parku Narodowego „Bory Tucholskie”, Choiński A., Kochanowska M., Marszlewski W. (red.), Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań: 53-88.
Bródka S., Miedzińska I., 2015: Rola badań terenowych w diagnozowaniu potencjału turystycznego doliny Warty na terenie Metropolii Poznań. Problemy Ekologii Krajobrazu, t. 39: 121-128.
Macias A., Bródka S., 2015: Przyrodnicze (abiotyczne i biotyczne) cechy i obiekty – wyróżniki tożsamości krajobrazu. Problemy Ekologii Krajobrazu, t. 40: 187-198.
Macias A., Bródka S., 2014: Przyrodnicze podstawy gospodarowania przestrzenią, Wydawnictwo PWN, Warszawa: 1-578 + CD.
Bródka S., Uryasz K., 2013: Krzyże kamienne w krajobrazie kulturowym Dolnego Śląska oraz ich znaczenie turystyczne (przykład powiatu świdnickiego). Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego PTG, t. 19: 73-87.
Bródka S., 2012: Projekty ocen środowiska przyrodniczego dla potrzeb planowania przestrzennego oraz ich zastosowanie w nauczaniu akademickim. Problemy Ekologii Krajobrazu, t. 32: 27-36.
Bródka S., 2012: Poznańska szkoła geografii fizycznej stosowanej. [W:] Dzieje nauk geograficznych i geologicznych na Uniwersytecie w Poznaniu. Tom I - Historia, Marciniak M. (red.), Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań: 161-166.
Bródka S., 2012: Daniela Sołowiej (1948-2000). Biografia. Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych. [W:] Dzieje nauk geograficznych i geologicznych na Uniwersytecie w Poznaniu. Tom II - Biografie, Marciniak M. (red.), Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań: 205-209.
Bródka S., 2012: Przestrzeń turystyczno-wypoczynkowa oraz kierunki jej wykorzystania. [W:] Studium uwarunkowań rozwoju przestrzennego aglomeracji poznańskiej, Kaczmarek T. (red.), Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań: 186-189 (format A2).
Bródka S., 2012: Walory przyrodnicze turystyki. [W:] Studium uwarunkowań rozwoju przestrzennego aglomeracji poznańskiej, Kaczmarek T. (red.), Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań: 168-171 (format A2).
Bródka S., 2012: Prawne i instytucjonalne uwarunkowania rozwoju turystyki w miastach i strefach podmiejskich. [W:] Turystyka w aglomeracji poznańskiej, Bródka S., Zmyślony P. (red.), Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań: 14-22.
Bródka S., 2012: Walory przyrodnicze turystyki. [W:] Turystyka w aglomeracji poznańskiej, Bródka S., Zmyślony P. (red.), Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań: 24-43.
Bródka S., 2012: Struktura przestrzenna walorów turystycznych. [W:] Turystyka w aglomeracji poznańskiej, Bródka S., Zmyślony P. (red.), Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań: 52-65.
Bródka S., 2012: Konflikty i ograniczenia w wykorzystaniu walorów turystycznych. [W:] Turystyka w aglomeracji poznańskiej, Bródka S., Zmyślony P. (red.), Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań: 66-71.
Bródka S., Zmyślony P., 2012: Wprowadzenie. [W:] Turystyka w aglomeracji poznańskiej, Bródka S., Zmyślony P. (red.), Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań: 7-9.
Bródka S., Zmyślony P., 2012: Podsumowanie. [W:] Turystyka w aglomeracji poznańskiej, Bródka S., Zmyślony P. (red.), Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań: 238-240.
Macias A., Bródka S., Stanek B., 2012: Przestrzenne aspekty zmian krajobrazowych na terenach chronionych na przykładzie Wielkopolskiego Parku Narodowego. Problemy Ekologii Krajobrazu, t. 33: 123-134.
Macias. A., Kaczmarek L., Bródka S., 2012: Rekonstrukcja zmian użytkowania ziemi na Ostrowie Tumskim z wykorzystaniem tradycyjnych i nowoczesnych metod kartograficznych. [W:] Dziedzictwo kulturowe Ostrowa Tumskiego w Poznaniu. Podręcznik dla nauczycieli i edukatorów, Konieczka-Śliwińska D., Herkt M., Pernak R. (red.), Wydawnictwo Centrum Turystyki Kulturowej Trakt, Poznań: 36-49.
Bródka S., 2011: Rola uwarunkowań przyrodniczych w planowaniu turystyki i rekreacji w aglomeracji poznańskiej. Problemy Ekologii Krajobrazu, t. 31: 61-72.
Mizgajski A., Bródka S., Fagiewicz K., Kijowska J., Łowicki D., Markuszewska I., Poniży L., 2010: Natural conditions as a premise for the development of the Poznań urbanised area. Problemy Ekologii Krajobrazu, t. 28: 91-100.
Bródka S., 2010: Ekofizjograficzne aspekty oceny potencjału rekreacyjnego. Problemy Ekologii Krajobrazu, t. 27: 59-64.
Bródka S., 2010: Etapy oceny środowiska przyrodniczego w ujęciu praktycznym. [W:] Praktyczne aspekty ocen środowiska przyrodniczego, Bródka S. (red.), Studia i Prace z Geografii i Geologii nr 4, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań: 27-50.
Bródka S., 2010: Główne kierunki badań fizycznogeograficznych oraz ich znaczenie w metodologii ocen środowiska przyrodniczego. [W:] Praktyczne aspekty ocen środowiska przyrodniczego, Bródka S. (red.), Studia i Prace z Geografii i Geologii nr 4, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań: 15-26.
Bródka S., 2010: Rola ocen środowiskowych w planowaniu przestrzennym i strategicznym w Polsce. [W:] Praktyczne aspekty ocen środowiska przyrodniczego, Bródka S. (red.), Studia i Prace z Geografii i Geologii nr 4, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań: 88-108.
Bródka S., 2010: Wprowadzenie. [W:] Praktyczne aspekty ocen środowiska przyrodniczego. Bródka S. (red.), Studia i Prace z Geografii i Geologii nr 4, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań: 11-14.
Bródka S., Kaczmarek L., Medyńska-Gulij B., 2010: Projekty ocen środowiska przyrodniczego w technologii GIS. [W:] Praktyczne aspekty ocen środowiska przyrodniczego, Bródka S. (red.), Studia i Prace z Geografii i Geologii nr 4, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań: 247-330.
Bródka S., Macias A., 2010: Kryteria i metody waloryzacji zasobów przyrodniczych. [W:] Praktyczne aspekty ocen środowiska przyrodniczego, Bródka S. (red.), Studia i Prace z Geografii i Geologii nr 4, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań: 149-227.
Bródka S., Markuszewska I., Łowicki D., 2010: Wykorzystanie powierzchni ziemi. [W]: Zasoby przyrodnicze i ich ochrona w aglomeracji poznańskiej, Mizgajski A. (red.), Biblioteka Aglomeracji Poznańskiej, nr 2, Bogucki Wydawnictwo Naukowe: 12-41.
Bródka S., Markuszewska I., Łowicki D., 2010: Przyrodnicza waloryzacja zmian użytkowania ziemi w aglomeracji poznańskiej. [W]: Obszary metropolitalne we współczesnym środowisku geograficznym: 58. Zjazd Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Liszewski S. (red.), Wyd. Oddział Łódzki PTG: Wydział Nauk Geograficznych UŁ, t.1: 119-138.
Bródka S., Górny J., Szczepanowska E., Szczepanowska K., 2009: Porównanie stanu systemu informacji turystycznej w Międzyzdrojach w 1992 r. ze stanem w 2006 r. Studia Periegetica – Zeszyty Naukowe Wielkopolskiej Wyższej Szkoły Turystyki i Zarządzania w Poznaniu, t. 3: 155-172.
Bródka S., Macias A., 2008: Applications of digital environmental cartography in spatial planning on a regional level in Poland. [In:] 5th International Conference on Geographic Information Systems, Demirci A., Karakuyu M., Mcadams M., Incekara S. (ed.), Fatih University Publications, Istambul: 713-720.
Bródka S., Macias A., 2008: Environmental studies and maps in spatial planning at the regional level in Poland. Quaestiones Geographicea 27A/1: 19-30.
Bródka S., Markuszewska I., 2008: 45 lat geografii fizycznej kompleksowej na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań: 1-142.
Bródka S., Markuszewska I., 2008: Zmiany użytkowania terenu w strefie podmiejskiej Poznania. [W:] Powiat poznański. Jakość przestrzeni i jakość życia, Kaczmarek T., Mizgajski A. (red.), Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań: 159-176.
Bródka S., 2007: Zakres informacji o środowisku przyrodniczym wykorzystywany na potrzeby oceny potencjału rekreacyjnego. [W:] Informacja geograficzna w kształtowaniu i ochronie środowiska przyrodniczego, Medyńska-Gulij B. i Kaczmarek L. (red.), Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań: 113-130.
Bródka S., Macias A., 2007: Etapy oceny środowiska przyrodniczego oraz ich znaczenie w procesie planistycznym. Problemy Ekologii Krajobrazu, t. 19: 61-75.
Bródka S. (autorstwo haseł), 2006: Geografia. Encyklopedia Szkolna Wydawnictw Szkolnych i Pedagogicznych, Wydanie pierwsze, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A., Warszawa.
Bródka S., 2006: Jakość życia w aspekcie potrzeb turystyczno-rekreacyjnych. [W:] Gospodarka Turystyczna w XXI wieku. Globalne wyzwania i zagrożenia, Bosacki S., Raszka B. (red.), Poznań, t. 3: 509-520.
Bródka S., 2005: Stan świadomości ekologicznej turystów. [W:] Górski syndrom, Rosik W. (red.), Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań: 143-155.
Bródka S., 2005: Turystyka i rekreacja jako elementy jakości życia w mieście, Problemy turystyki, Wydawnictwo Naukowe Instytut Turystyki PAN, Warszawa, z. 3 i 4: 113-133.
Bródka S., Macias A., Zajadacz A., 2005: Działalność naukowo-dydaktyczna prof. UAM dr hab. Danieli Sołowiej (w piątą rocznicę śmierci), Badania fizjograficzne nad Polską Zachodnią, Poznań, t. 56: 15-36.
Bródka S., 2004: Przestrzeń rekreacyjna jako przedmiot badań geograficznych. Badania fizjograficzne nad Polską Zachodnią, Poznań, t. 55: 35-50.
Bródka S., 2004: Przestrzeń rekreacyjna. Charakterystyka oraz zakres badań. Problemy Turystyki, Wydawnictwo Naukowe Instytut Turystyki PAN, Warszawa, z. 3 i 4: 53-74.
Bródka S., 2004: Zmiany przestrzeni rekreacyjnej wybranych miast województwa wielkopolskiego w latach 1975-1997, Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, Poznań, t. 35: 1-140.
Bródka S., 2003: Atrakcyjność wybranych miast województwa wielkopolskiego dla potrzeb turystyki i wypoczynku w opinii mieszkańców i turystów. [W]: Sowiński W., Tauber R., Mucha-Szajek E. (red.): Czas wolny, rekreacja, turystyka, hotelarstwo, żywienie, Wydawnictwo WSHiG, Poznań: 228-243.
Bródka S., 2001: Zmiany przestrzeni rekreacyjnej Sierakowa w latach 1975-1997. Problemy Ekologii Krajobrazu, t. 10: 142-148.

Udział w projektach badawczych

 
2016-2019: Projekt badawczo-wdrożeniowy „Podział fizycznogeograficzny województwa wielkopolskiego na potrzeby audytu krajobrazowego”. Projekt realizowany na zlecenie Marszałka Województwa Wielkopolskiego oraz Wojewódzkiego Biura Planowania Przestrzennego (wykonawca projektu).
2014-2016: Projekt badawczo-wdrożeniowy „Koncepcja kierunków rozwoju przestrzennego Metropolii Poznań”. Projekt realizowany na zlecenie Rady Aglomeracji Poznańskiej (wykonawca projektu).
2009-2011: Projekt badawczo-wdrożeniowy pt. „Funkcjonowanie i kierunki rozwoju przestrzennego aglomeracji poznańskiej”. Projekt realizowany na zlecenie Rady Aglomeracji Poznańskiej (wykonawca projektu).
2007-2009: Projekt badawczy KBN P04E01818 pt. ”Praktyczne aspekty ocen środowiska przyrodniczego” (kierownik projektu).
2000-2002: Projekt badawczy KBN N30501232/0767 pt. „Zmiany przestrzeni rekreacyjnej wybranych miast Wielkopolski w latach 1975-2000” (główny wykonawca projektu).

Nagrody i wyróżnienia

 
2020: Nagroda naukowa JM Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza za monografię pt. „Wody Wielkopolski” (nagroda zespołowa).
2017: Nagroda Prezesa Rady Ministrów za osiągnięcia naukowo-techniczne. III nagroda przyznana za zespołowe opracowanie badawczo-wdrożeniowe pt. „Koncepcja kierunków rozwoju przestrzennego Metropolii Poznań”.
2022, 2017, 2016, 2015: nagrody JM Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza działalność dydaktyczną i organizacyjną.