Zarządzanie środowiskiem (studia)

Więcej informacji na: amu.edu.pl

Głównym celem kierunku Zarządzania Środowiskiem jest dostarczanie wiedzy i umiejętności badawczych służących rozwiązywaniu problemów dotyczących racjonalnego gospodarowania zasobami przyrodniczymi oraz skutecznej ochrony tych zasobów. W programie kształcenia duży nacisk jest położony na rozumienie przyczyn oraz sposoby rozwiązywania problemów ochrony środowiska, w tym ochrony przyrody i krajobrazu. Równie ważnym elementem jest prognozowanie, modelowanie i kształtowanie stanów środowiska w aspekcie różnych form antropopresji oraz wykonywanie ocen oddziaływania na środowisko. W wymiarze prawnym i organizacyjnym istotnymi problemami jest analizowanie i optymalizowanie systemów zarządzania środowiskiem oraz gospodarki odpadami, a także budowanie kompetencji studentów w sferze działalności organów administracji publicznej, przedsiębiorstw i organizacji ekologicznych. W programie studiów uwzględniono ponadto treści związane z zarządzaniem danymi o środowisku, technikami ich pozyskiwania i przetwarzania oraz narzędziami statystycznymi i informatycznymi stosowanymi w ochronie środowiska.

Realizowane cele i efekty kształcenia dla kierunku studiów Zarządzanie Środowiskiem umożliwią absolwentom dobry start zawodowy oraz pełnienie samodzielnych funkcji w instytucjach  państwowych i samorządowych zajmujących się ochroną środowiska, w biurach projektowych i firmach konsultingowych przygotowujących dokumentacje środowiskowe dla potrzeb planowania przestrzennego i strategicznego, a także w placówkach naukowo-badawczych, ośrodkach masowego komunikowania oraz społecznych organizacjach ekologicznych. Ponadto absolwenci mogą ubiegać się o pracę w przedsiębiorstwach gospodarki komunalnej oraz w służbach państwowych odpowiedzialnych np. zarządzanie kryzysowe lub ochronę przyrody.

Wybrane przedmioty realizowane na kierunku Zarządzanie Środowiskiem:

 • Uwarunkowania ochrony zasobów środowiska
 • Ekologia krajobrazu
 • Waloryzacja i ocena zasobów przyrodniczych
 • Prawo ochrony środowiska
 • Procedury administracyjne w ochronie środowiska
 • Odporność systemów przyrodniczych
 • Prognozowanie oddziaływania na środowisko
 • Modelowanie emisji do środowiska
 • Przyrodnicze uwarunkowania gospodarki przestrzennej
 • Gospodarka odpadami
 • Systemy informacji geograficznej w zarządzaniu środowiskiem
 • Drony w ochronie środowiska