dr inż. Witold Piniarski

dr inż. Witold Piniarski

adres e-mail:
witold.piniarski@amu.edu.pl

nr tel.:
+48618296319

dyżur:
poniedziałek 13:00-14:30, pok. 333


pełnione funkcje:

  • adiunkt w PEK
  • administrator pek.amu.edu.pl
  • członek Polskiej Asocjacji Ekologii Krajobrazu (PAEK) oraz International Association for Landscape Ecology (IALE)

 

Dorobek naukowy

 
Solon J., Macias A., Borzyszkowski J., Piniarski W., Grzegorczyk I., 2021: Podział fizycznogeograficzny na tle innych regionalizacji tematycznych, [W:] Regionalna geografia fizyczna Polski, A. Richling, J. Solon, A. Macias, J. Balon, J. Borzyszkowski, M. Kistowski (red.), GDOŚ, Warszawa (w druku).
Piniarski W., Macias A., Bródka S., 2021: Podział województwa wielkopolskiego na mikroregiony fizycznogeograficzne, [W:] Regiony fizycznogeograficzne województwa wielkopolskiego, A. Macias, S. Bródka (red.), Bogucki Wyd. Naukowe, Poznań (w druku).
Macias A., Bródka S., Kubacka M., Piniarski W., 2021: Charakterystyka regionów fizycznogeograficznych województwa wielkopolskiego oraz karty informacyjne mikroregionów, [W:] Regiony fizycznogeograficzne województwa wielkopolskiego, A. Macias, S. Bródka (red.), Bogucki Wyd. Naukowe, Poznań (w druku).
Dyba W. M., Kania A., Piniarski W., 2021: Wielkopolskie Regionalne Obserwatorium Terytorialne, Departament Polityki Regionalnej, Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego, 158 s., ISBN 978-83-64765-28-5.
Macias A., Bródka S., Kubacka M., Piniarski W., 2020: Physical and geographical regionalization and environmental management: A case study in Poland, Polish Journal of Environmental Studies, 29(4), pp. 2753-2762.
Macias A., Piniarski W., Bródka S., Markuszewska I., 2016: Krajobrazy Parku Narodowego „Bory Tucholskie”, [W:] Przyroda abiotyczna Parku Narodowego Bory Tucholskie, A. Choiński, W. Marszalewski (red.), Wyd. Bogucki Wyd. Naukowe, Poznań.
Macias A., Piniarski W., Bródka S., 2016: Jeziora w parkach krajobrazowych województwa wielkopolskiego, Bogucki Wyd. Naukowe, Poznań.
20 opracowań kartograficznych nt. ludności i sieci osadniczej, funkcji turystycznych i krajobrazu kulturowego, terenów mieszkaniowych i przemysłowo-usługowych oraz handlu i infrastruktury społecznej, [W:] Praca zbiorowa pod red. prof. dr hab. Tomasza Kaczmarka i dr Łukasza Mikuły (2016): Koncepcja Kierunków rozwoju przestrzennego Metropolii Poznań, CBM UAM, Poznań
Macias A., Piniarski W., 2016: Municipal solid waste management problems on a local scale: A case study from rural Poland, Polish Journal of Environmental Studies, 25(4), pp. 1623-1632.
Piniarski W., Macias A., 2015: Assessment of the impact of municipal management on local environment in environmentally valuable areas on the example of town and community of Pobiedziska, Archives of Waste Management and Environmental Protection, vol. 17, issue 4 (2015), pp. 29-38.

Udział w projektach badawczych

 
lata 2021-2024: Projekt badawczy, grant NCN 2020/39/D/HS4/00460 pt. „Wpływ gospodarki przestrzennej na efektywność zarządzania siecią przyrodniczą w skali lokalnej, regionalnej, krajowej i międzynarodowej”.
rok 2021: Projekt badawczo-wdrożeniowy pt. „Klastry w województwie wielkopolskim 2020", ekspertyza na zlecenie Wielkopolskiego Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego (WROT) przy Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego.
lata 2016-2020: Projekt badawczo-wdrożeniowy dot. audytu krajobrazowego w zakresie delimitacji mikroregionów i wyznaczenia krajobrazów priorytetowych, na zlecenie Wielkopolskiego Biura Planowania Przestrzennego (WBPP) przy Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego.
lata 2014-2016: Projekt badawczo-wdrożeniowy pt. "Koncepcja Kierunków Rozwoju Przestrzennego Metropolii Poznań", realizowany w ramach Centrum Badań Metropolitalnych (CBM) na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Nagrody i wyróżnienia

 
3rd Best Poster Award – "A GIS-based procedure for physico-geographical regionalisation with usage of Spatial Big Data in multi-criteria environment analysis" presented at the IALE 2022 European Landscape Ecology Congress 11-15 July 2022 Warsaw (online), Poland
Nagroda JM Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza (2022)
Nagroda Prezesa Rady Ministrów w kategorii osiągnięcia naukowo-techniczne, Warszawa, dnia 26 października 2017 r. (członek zespołu i wykonawca projektu pt. „Koncepcja Kierunków Rozwoju Przestrzennego Metropolii Poznań”).
Won in the nomination „Cartographic Providing of Demographic and Socio-economic Processes” in II Interuniversity Student’s Seminar With International Participation „The Demographic Risks of the XXI Century” devoted to the World Population Day, Minsk (Belarus), 14th May 2015.
Wyróżnienie w Konkursie Prac Magisterskich napisanych w roku 2013 na Wydziale Nauk Geograficznych i Geologicznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poznań, dnia 26 listopada 2013 r. (za pracę pt. „Problemy gospodarowania odpadami oraz gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta i gminy Pobiedziska”).