dr Marta Kubacka

dr Marta Kubacka

adres e-mail:
marta.kubacka@amu.edu.pl

nr tel.:
+48618296243

dyżur:
czwartek 11:00-12:30, pok. 321


pełnione funkcje:

  • adiunkt w PEK
  • członek Rady Programowej na kierunku Zarządzanie Środowiskiem
  • członek Polskiej Asocjacji Ekologii Krajobrazu (PAEK) oraz International Association for Landscape Ecology (IALE)

 

Dorobek naukowy

 
Macias A., Bródka S., Kubacka M., Piniarski W. 2020. Physical and Geographical Regionalization and Environmental Management: A Case Study in Poland. Polish Journal of Environmental Studies, 29(4): 2753-2762
Kubacka M., Smaga Ł. 2019. Effectiveness of Natura 2000 areas for environmental protection in 21 European countries. Regional Environmental Change, 19(7): 2079-2088
Kubacka M. 2019. Evaluation of the ecological efficiency of landscape protection in areas of different protection status.A case study from Poland. Landscape Research, 44(5): 628-641
Macias A., Bródka S., Kubacka M. 2019. Granice i podział regionalny Wielkopolski w aspekcie hydrograficznym. [W:] Wody Wielkopolski, Choiński A. (red), Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań: 9-69
Macias A., Choiński A., Kubacka M. 2019. Jeziora w obszarach chronionych. [W:] Wody Wielkopolski, Choiński A. (red), Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań: 332-40
Markuszewska I., Kubacka M. 2017. Does organic farming (OF) work on favour of protecting the natural environment? A case study from Poland. Land Use Policy, 67: 498-507
Kubacka M., Bródka S., Macias A. 2016. Selecting agri-environmental indicators for monitoring and assessment of environmental management in the example of landscape parks in Poland. Ecological Indicators, 71:377-387
Kubacka M., Macias A. 2016. The functioning of Natura 2000 areas in the opinion of difeferent groups from the local community: A case study from Poland. Society and Natural Resources, 29(10):1186-1197
Macias A., Witczak Ł., Kubacka M. 2016. Zmiany użytkowania ziemi na terenie PN „Bory Tucholskie” w latach 1796-2015. [W:] Przyroda abiotyczna Parku Narodowoego „Bory Tucholskie”, Choiński A., Kochanowska M., Marszelewski W. (red.), Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań :89-100
Macias A., Kubacka M. 2015. Rola kartowania sozologicznego i bazy danych SOZO w badaniach krajobrazowych na poziomie lokalnym. Problemy Ekologii Krajobrazu (XXXIX), Warszawa: 87-94
Kubacka M. 2015. Gospodarowanie środowiskiem na obszarach cennych przyrodniczo na przykładzie Sierakowskiego Parku Krajobrazowego. Zakład Graficzny UAM, Poznań: 1-179
Kubacka M. 2015. Stopień zaawansowania opracowań planistyczno-strategicznych dla parków krajobrazowych na przykładzie Sierakowskiego Parku Krajobrazowego. [W:] Biuletyn Parków Krajobrazowych Wielkopolski, Zimniewicz K. (red.) Wydawnictwo i Drukarnia UNI-DRUK S.J., Poznań: 32-45
Kubacka M. 2012. The role of local association of communes in environmental management systems: Selected case studies in the Wielkopolska region. Polish Journal of Environmental Studies, 21:1287-1293
Macias A., Dryjer M. 2010. Forest cover dynamics in the city of Poznań from 1830-2004. Quaestiones Geographicae, 29(3):47-57

Udział w projektach badawczych

 
lata 2021-2024: Kierownik i główny wykonawca projektu naukowego w ramach otrzymanego grantu z Narodowego Centrum Nauki (Sonata - UMO-2020/39/D/HS4/00460). Wpływ gospodarki przestrzennej na efektywność zarządzania siecią przyrodniczą w skali lokalnej, regionalnej, krajowej i międzynarodowej
lata 2015-2018: Wykonawca międzynarodowego projektu: “ON THE WAY TOWARDS A LOW-CARBON SOCIETY - Increasing professionalism in land use and landscape management within climate change. Partnerzy projektu: University of Eastern Finland, Girona University oraz Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu
lata 2013-2014: Wykonawca międzynarodowego projektu: “Borderland: Border Landscape AcrossEurope”. Partnerzy projektu: University of Eastern Finland, Girona University oraz Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu
lata 2012-2014: Wykonawca międzynarodowego projektu: “Transformation of urban green and open spaces in urban regions and its conditions. Comparative study”. Partnerzy projektu: Paris-Lodron University in Salzburg oraz Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu

Nagrody i wyróżnienia

 
Nagroda I stopnia Rektora UAM za zespołową pracę naukową (2020 r.)