Badania

1. Profil działalności naukowej:

Pracownia Ekologii Krajobrazu powstała 1. września 2012 roku, jako zakład w Instytucie Geografii Fizycznej i Kształtowania Środowiska Przyrodniczego. Działalność PEK związana jest z realizowaniem badań naukowych w dziedzinie ekologii krajobrazu oraz ochrony i kształtowania środowiska, a także prowadzeniem zajęć dydaktycznych z tego zakresu. Wśród wiodących tematów badawczych wymienić należy rekonstrukcję zmian krajobrazowych Wielkopolski w okresie nowożytnym oraz analizę struktury i funkcjonowania układów przyrodniczych w różnych obszarach problemowych, w tym związanych z krajobrazem wiejskim i zurbanizowanym a także na terenach cennych przyrodniczo. Równie ważnym problemem jest diagnozowanie stanu środowiska, ocena jego odporności na degradację oraz metodyka kartowania sozologicznego. Silnie reprezentowane są zagadnienia planowania krajobrazowego. W tym nurcie badawczym realizowana jest problematyka ocen środowiskowych oraz prognozowania krajobrazowego z uwzględnieniem ich szczególnej roli w planowaniu przestrzennym oraz zarządzaniu środowiskiem. Należy podkreślić, że w badaniach wykorzystywane są zaawansowane techniki badawcze związane z zastosowaniem zaawansowanych narzędzi informatycznych oraz systemów informacji geograficznej (GIS).

2. Główne kierunki badań:

W Pracowni Ekologii Krajobrazu rozwijane są kierunki badawcze związane z ekologią krajobrazu oraz zarządzaniem środowiskiem. Badania nawiązują do osiągnięć przedstawicieli poznańskiego ośrodka geografii fizycznej kompleksowej w zakresie przyrodniczych uwarunkowań gospodarowania przestrzenią. Mają one zarówno znaczenie naukowe, jak i aplikacyjne. Potwierdzeniem tego jest wieloletnia współpraca z otoczeniem społeczno-gospodarczym.

2.1. Ekologia krajobrazu:

 • Podziały i klasyfikacje krajobrazu;
 • Antropogeniczne przemiany środowiska i krajobrazu;
 • Metabolizm miast;
 • Teoria i metodyka oceny środowiska przyrodniczego;
 • Kartowanie sozologiczne;
 • Historia geografii fizycznej i ekologii krajobrazu.

2.2. Zarządzanie środowiskiem:

 • Przyrodnicze uwarunkowania gospodarki przestrzennej;
 • Waloryzacja zasobów przyrodniczych dla celów praktycznych;
 • Gospodarowanie na terenach cennych przyrodniczo;
 • Odporność przyrodnicza oraz jej znaczenie w adaptacyjnym zarządzaniu środowiskiem;
 • Ochrona krajobrazu w różnych skalach przestrzennych;
 • Gospodarka odpadami;
 • Społeczne aspekty zarządzania środowiskiem i krajobrazem.