Proponowana tematyka prac dyplomowych

Promotorzy prac magisterskich:
prof. dr hab. Andrzej Macias, dr hab. Sylwia Bródka

Promotorzy prac licencjackich:
dr Marta Kubacka, dr Dariusz Lorek, dr inż. Witold Piniarski


prof. dr hab. Andrzej Macias

 1. Funkcjonowanie lokalnego systemu gospodarki odpadami w wybranej gminie z uwzględnieniem opinii społecznej.
 2. Ocena stanu/jakości środowiska przyrodniczego w skali lokalnej oraz wpływu wybranych inwestycji na środowisko przyrodnicze.
 3. Analiza zmian pokrycia terenu na wybranym obszarze ze szczególnym uwzględnieniem powierzchni leśnych (okres od 1830 roku do współczesności).
 4. Ochrona krajobrazu z uwzględnieniem opinii społecznej.
 5. Funkcjonowanie lokalnego/regionalnego systemu obszarów chronionych.
 6. Ocena uwarunkowań rozwoju energetyki odnawialnej w wybranej gminie.

dr hab. Sylwia Bródka

 1. Adaptacyjne zarządzenie środowiskiem – odporność środowiska oraz jego dostosowanie do zmian i zagrożeń o naturalnym lub antropogenicznym charakterze.
 2. Ochrona krajobrazu oraz jej znaczenie w rozwoju przestrzennym – polityka krajobrazowa gmin i województw.
 3. Zrównoważone gospodarowanie zasobami środowiska – ujęcie sektorowe np.: turystyka i rekreacja, rolnictwo, leśnictwo, działalność inwestycyjna.
 4. Konflikty ekologiczne oraz prognozowanie wpływu na środowisko dla przedsięwzięć i dokumentów strategicznych.
 5. Społeczne aspekty zarządzania środowiskiem – świadomość ekologiczna i partycypacja społeczna w ochronie zasobów przyrodniczych.

dr Marta Kubacka

 1. Ocena efektywności zarządzania środowiskiem na obszarach cennych przyrodniczo i krajobrazowo w skali lokalnej, regionalnej i krajowej.
 2. Wykorzystanie metryk krajobrazowych jako narzędzia do oceny struktury funkcjonalno-przestrzennej środowiska.
 3. Wykorzystanie Systemów Informacji Przestrzennej jako narzędzia wspomagającego system podejmowania decyzji w zarządzaniu środowiskiem.

dr inż. Witold Piniarski

 1. Analiza antropogenicznych przekształceń krajobrazu w różnych skalach przestrzennych z wykorzystaniem materiałów teledetekcyjnych i kartograficznych, w tym map archiwalnych.
 2. Badania struktury przestrzennej krajobrazu oraz ich zastosowanie w zarządzaniu środowiskiem na przykładzie wybranych jednostek terytorialnych.
 3. Ocena potencjału wykorzystania narzędzi GIS w ochronie środowiska na przykładzie obszarów cennych przyrodniczo.